REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep.instytutsanvita.pl.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a) Usługodawca Instytut Sanvita – Sylwia Leszczyńska wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Herbu Janina 3/42, 02-972 Warszawa, NIP: 6612184750, REGON: 142459694, adres e-mail: info@instytutsanvita.pl;

b) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym: www.instytutsanvita.pl

c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy;

d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

 §2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,

c) aktywne konto poczty e-mail.

     2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:

a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,

b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

 1. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 §3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich wykonywania

Usługodawca oferuje następujące usługi:

a) E-wizyta dietetyczna

c) E-wizyta psychologiczna

d) E-wizyta psychodietetyczna

e) Pakiet dietetyczny

f) Dieta

g) Książka

h) E-book

i) Szkolenia

 1. Nabycie usługi przez Klienta wymaga uiszczenia przedpłaty na konto Usługodawcy.
 2. Konsument od momentu wykupienia pakietu dietetycznego zobowiązany jest dokonać zapisu na pierwszą e-wizytę w czasie nie dłuższym niż 30 dni.
 3. Czas realizacji pakietów dietetycznych to maksymalnie 6 miesięcy.
 4. Dostęp do zakupionych szkoleń i webinarów wynosi, zgodnie z opisem przy produkcie, 30 dni, po tym czasie nie ma możliwości odtworzenia szkolenia.

 §4. Warunki nabywania usług

 1. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnić w formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

d) numer telefonu,

– oraz dokonać zapłaty.

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Honorowane są następujące formy płatności:

a) płatności elektroniczne.

     5. Klient powinien dokonać płatności (z góry) w dniu złożenia zamówienia.

     6. Zamówienie jest realizowane w momencie pojawienia się środków na naszym koncie.

 §5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:

a) drogą mailową na adres info@instytutsanvita.pl.

Klient w reklamacji powinien wskazać:

a) swoje imię i nazwisko,

b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia),

c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,

d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

     3. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

     4. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia

     5. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany przez niego adres.

 6. W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.

§6. Informacje dla Konsumentów

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

1) Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

2) Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;

3) Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

 §7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni od wykupienia usługi.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) o dostarczanie dzienników, książek lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, i które zostały wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.

 §8. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

 §9. Prawa autorskie

 1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie i innych stronach, o których mowa w § 1 ust. 1, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz.  23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§10. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29.12.2020 r.

§11. Obsługa płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   • Bank: mBank
   • Numer rachunku: 81 1140 2004 0000 3502 7114 0917
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPro SA – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.
   • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
    • przelewy24.pl – ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068
  3. Płatność za pomocą serwisu PayPal

REGULAMIN USŁUG DIETETYCZNYCH

 1. W przypadku programów dietetycznych, gdy wizyta nie zostanie odwołana w czasie dłuższym niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem- wizyta przepada.
 2. Możliwość realizacji wizyt w ramach programów dietetycznych 1 i 2 miesięcznych- do 3 miesięcy od pierwszej wizyty. Po tym okresie niezrealizowane wizyty nie mogą zostać wykorzystane.
 3. Możliwość realizacji wizyt w ramach programów dietetycznych 3, 4 i 6 miesięcznych- do 6 miesięcy od pierwszej wizyty. Po tym okresie niezrealizowane wizyty nie mogą zostać wykorzystane.
 4. Stały kontakt z dietetykiem – określony w pakietach – oznacza 1 mail tygodniowo.
 5. W przypadku reklamacji należy dostarczyć paragon lub potwierdzenie przelewu drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem. W przypadku braku potwierdzenia płatności reklamacje nie będą uwzględniane. Reklamacja jest uwzględniana w przeciągu 30 dni od dokonania płatności.
 6. Zwrot środków za niewykorzystane usługi jest możliwy na kartę podarunkową po złożeniu takiej prośby. Termin wykorzystania środków z niniejszej karty wynosi 2 miesiące od zakończenia przewidzianego terminu realizacji wykupionej i niewykorzystanej usługi. Niniejsze środki mogą być wykorzystane na usługi – wizyty, diety, nie – na badania laboratoryjne, genetyczne.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: INSTYTUT SANVITA SYLWIA LESZCZYŃSKA, ul. Herbu Janina 3/42, 02- 972 Warszawa, NIP: 6612184750, REGON: 142459694, numer telefonu: 535 300 340, adres email: info@instytutsanvita.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług dietetycznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz Ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.);
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 pełnych lat od czasu ostatniej wizyty w gabinecie;
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu uzyskania fachowej pomocy;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.